ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

„Метал“ АД, гр. Варна, приключи с изпълнението на проекта „Инвестиции за производство на нови продукти“, финансиран със средства на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, по процедура BG161PO003-1.1.04. „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“. В резултат на изпълнение на проекта е доставена и пусната в експлоатация машина за лазерно рязане, с помощта на която предприятието ще произвежда разработени собствени иновативни продукти.