EU проекти

Инвестиции за производство на нови продукти

„Метал“ АД, гр. Варна, приключи с изпълнението на проекта „Инвестиции за производство на нови продукти“, финансиран със средства на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, по процедура BG161PO003-1.1.04.